Phước Đức Chánh Thần

Phước Nhi Hữu Đức Thiên Gia Kính ” 福 而 有 德 千 家 敬 
“ Chánh Tắc Vi Thần Vạn Thế Tôn ” 正  則 為 神 萬 世尊
 

   Tiêu Điểm
 
 
Liên kết web site
Quảng cáo